Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AK Spółka z o.o. („AK”). Odpowiada ona na pytania dotyczące tego, jakie dane osobowe gromadzi, wykorzystuje lub udostępnia, dla jakich celów i jakie są prawa Użytkowników. Użytkownikami mogą być m.in. Klienci AK, przedstawiciele firm Klientów, potencjalni nabywcy lub użytkownicy internetu odwiedzający stronę internetową AK („Użytkownicy”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest AK Spółka z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Kolejowej 179/181.

AK Spółka z o.o. odpowiada za zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką oraz stosownymi przepisami prawa.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

AK jako Administrator Danych Osobowych (ADO) gromadzi dane osobowe Użytkowników uzyskane podczas uzupełnienie formularza kontaktowego oraz podczas procesu ofertowego, zamówieniowego oraz zawieranie umowy handlowej, a także w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców dodatkowo przetwarzamy: NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego.

2.1 Uzyskane dane osobowe przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania AK wykorzystuje w następujących celach:

2.1.1 Zawarcia i wykonywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO w szczególności:

 1. w ramach kupna - sprzedaży,
 2. obsługi reklamacji,
 3. udzielenia gwarancji,
 4. wykonania wycen produktów,
 5. zapewnienia poprawnej jakości usług,
 6. obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
 7. obsługi próśb i zapytań, które kierowane do AK w związku z realizacją.

2.1.2. Realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO w szczególności:

 • przekazania danych na żądanie sądu, policji,

2.1.3 Realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO w szczególności:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa próśb i zapytań, które są kierowane do AK w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez AK obowiązków wynikającychz przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

3. POZYSKIWANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. AK wymaga tylko i wyłącznie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy w związku z każdą transakcją. Dane Osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników.

W zależności od rodzaju interakcji z Użytkownikiem, AK może pozyskiwać następujące dane osobowe:

 1. podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
 2. podstawowe informacje o pracodawcy Użytkownika, takie jak nazwa spółki, adres, adres e-mail oraz numer
 3. telefonu,
 4. informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak zamówione produkty i usługi, czas rozpoczęcia i
 5. zakończenia relacji z Klientem,
 6. informacje dotyczące fakturowania, w szczególności numery kont, dokonane i pozostałe do zapłaty
 7. płatności oraz dostarczone rachunki,
 8. komunikacja z Klientem.

4. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

AK może ujawnić pozyskane dane osobowe Użytkowników:

 1) swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać  nasze zobowiązania;

 2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu AK, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • a. agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług AK lub organizacji akcji marketingowych,
 • b. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne w AK,
 • c. podwykonawcom wspierającym AK w wykonywaniu łączącej z Użytkownikiem umowy, w szczególności w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • d. podmiotom świadczącym AK usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • a. agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,
 • b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • c. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Użytkowników zapłaty wystawionych przez AK faktur w terminie,
 • d. podmiotom współpracującym z AK przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 • e. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EOG.

Obecnie nie planujemy przekazywania danych poza EOG.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak to konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron.

Poniżej przedstawiono główne zasady dotyczące okresów przechowywania danych:

 • dane osobowe dotyczące Użytkowników będą przechowywane w czasie trwania współpracy, a po tym
 • okresie tak długo, jak to konieczne lub wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron,
 • np. dla celów fakturowania,
 • dane pozyskiwane w związku z obsługą Użytkowników, innymi interakcjami z AK będą przechowywane tak
 • długo, jak to konieczne dla zarządzania danym tematem.

7. PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które posiada AK.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo zgłoszenia korekty, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Niemniej jednak, należy pamiętać, że pewne informacje są absolutnie konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce, a także w związku z wymogami prawa. Dlatego usunięcie takich danych może nie być możliwe na mocy stosownego prawa, które określa obowiązkowe terminy przechowywania danych.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o słuszny interes AK w związku ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie wymaganym przez stosowne prawo ochrony danych, Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do przenoszalności danych, tj. prawo do uzyskania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym, odczytywalnym komputerowo formacie i przeniesienia tych danych do innego administratora danych w zakresie wymaganym przez stosowne prawo. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w oparciu o umowę z Klientem lub zgodę Użytkownika.

 

8. BEZPIECZEŃSTWO

AK posiada odpowiednie środki ochronne, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. Przykładowo, AK ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników i wykonawców, którzy muszą znać te informacje w ramach swojej pracy, a także do dostawców usług stron trzecich, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez AK.

Proszę mieć na uwadze, iż pomimo starań AK do zapewnienia właściwych środków ochrony danych osobowych, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

AK może zmieniać niniejszą politykę prywatności i związane z nią informacje. AK zaleca Użytkownikom regularny wgląd w politykę prywatności w celu pozyskania informacji o wszelkich możliwych wprowadzonych zmianach.

10. KONTAKT

W przypadku pytań lub żądań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt :

 • listownie na adres: AK Spółka z o.o.; ul. Kolejowa 179/181; 62-052 Komorniki z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 • elektronicznie na adres: rodo@ak.com.pl